สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนนทนัน   ตัดสืบ
2. เด็กหญิงสุธิดา   ไชยรา
3. เด็กชายอภิศักดิ์   ทิพม่อม
 
1. นายสุภาพ   สมแสน
2. นางวนิช   สมแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายอด
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฮุงหวล
3. เด็กหญิงศิราลักษณ์  สาธุชาติ
4. เด็กชายอิทธิพล  พลจางวาง
5. เด็กหญิงเกศกนก  ก้อนตาล
 
1. นางดวง  อุ่นคำ
2. นางกนิษฐา  ศรีอำนวย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิสรา  วัฒนะ
 
1. นายวนิช  สมแสน