สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเนตรชนก   แสงจันทร์
 
1. นางมาลินี   สัตถาผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐชา   ปวงสุข
 
1. นางสาวชลธิชา   รักษาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.91 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชยธร   โพธิศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิไลย์   สิมพาพิมพ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อินทร์สาคร
 
1. นางมาลินี   สัตถาผล
2. นางศิรประภา   พัชรศิรพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วพลงาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สุขสุทิพย์
 
1. นางอร่าม  ผกานนท์
2. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  กุตัน
2. นายธีรภัทร  สุขสีทอง
 
1. นางอร่าม  ผกานนท์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อุทโท
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 11 1. นายกรวิชญ์  วรสาทร์
2. เด็กชายวิศวพัฒน์  มังสุลัย
3. นางสาวเจนจิรา  ดอนกันหา
 
1. นางจิตชยา  ธาตุกระโทก
2. นางรักษพร  ฮ่มป่า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายยศกร   ศิริสุวรรณ
2. เด็กชายแดนดนัย   ทิพย์เนต
 
1. นายอภิศักดิ์   แก้วดวงสี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 14 1. เด็กชายบรรยงค์   คาระวงค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา   จันทร์ไทย
 
1. นายอภิศักดิ์   แก้วดวงสี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชายจิรายุ   พิมพาเลีย
 
1. นางรักษาพร   ฮ่มป่า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   หล้าศรี
2. เด็กหญิงรัตนมน   แวงวรรณ
 
1. นางพจนา   ทิพวัน
2. นางประไพร   ช่างสอน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยธร   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิไล   สิมพาพิมพ์
 
1. นางพจนา  ทิพวัน
2. นางประไพร  ช่างสอน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุญปก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวปาริชาติ   ไชยบุบผา
2. นางสาวกัญญาณัฐ   อุทโท
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. นางสาวนฐมน   โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงรุจิรา   คะนานทอง
3. เด็กหญิงไพลิน   ทองกุล
 
1. นางปาริชาต   ไชยบุบผา
2. นางสาวกัญญาณัฐ   อุทโท
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัชยา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงนภาวดี  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  มีพยุง
 
1. นางมาลินี  สัตถาผล
2. นางศิรประภา  พัชรศิรพันธ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายภัทรดนัย  วรรณพัฒน์
2. นายสิทธิพล  สุริยมาตย์
3. นายเจษฎา  พูลเพิ่ม
 
1. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
2. นายสุภักษร  ลีนาลาด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวพิชชาภรณ์  อังคะนาวิน
2. นางสาวสุภาวดี  ชินคำ
3. นางสาวแก้วตา  ภูธิจักร
 
1. นางปาริชาต  ไชยบุบผา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อุทโท
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   โพธิอามาตย์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พิมพ์โล้น
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  การบุญ
 
1. นายภัทร  ศรีชม
2. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กชายชนาธิป  วรรณพัฒน์
2. นายยุทธนา  บุตรดี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขสีทอง
 
1. นายภัทร  ศรีชม
2. นางจิตชยา  ธาตุกระโทก