สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเนตรชนก   แสงจันทร์
 
1. นางมาลินี   สัตถาผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐชา   ปวงสุข
 
1. นางสาวชลธิชา   รักษาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.91 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชยธร   โพธิศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิไลย์   สิมพาพิมพ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อินทร์สาคร
 
1. นางมาลินี   สัตถาผล
2. นางศิรประภา   พัชรศิรพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วพลงาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สุขสุทิพย์
 
1. นางอร่าม  ผกานนท์
2. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี