สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรีกรณ์  สายสิม
 
1. นางสงวน  แสงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กุดสุชัยราช
 
1. นางกรกนก  จันทร์สุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำควร
 
1. นางสงวน  แสงจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.62 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงกมรวรรณ  สีบาลเหนือ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยคำภา
 
1. นายสงวน  แสงจันทร์
2. นายทวีศักดิ์  แสงจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  ศรีจันทร์
 
1. นางสงวน  แสงจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทร์บุ
2. เด็กชายนราธิป  แขงฤทธิ์
 
1. นายสงวน  โพธิ์บาย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรณิชาณ์  นาแสวง
 
1. นายสงวน  โพธิ์บาย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  คะบุตร
 
1. นายสงวน  โพธิ์บาย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 14 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  แสงจันทร์
2. นางนางสงวน  แสงจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อนาวรรณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เทพา
 
1. นายสงวน  โพธิ์บาย