สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรยา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐชนุตตร  โคตรคำหาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวุฒิ
 
1. นางวรรณา  สว่างแวว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรางคณา  สาระชาติ
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  ยุงไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารีรัต  อุปัชฌาย์
2. นางสาวทิพากร  ไชยเดช
3. เด็กหญิงทิพาวดี  ศรีสาระ
4. นางสาวธนัชพร  เหล็กเพชร
5. นางสาวพรประภา  บึงมาลา
6. เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ซี
7. นางสาวมริษา  ศรีภิลา
8. เด็กหญิงสุมณฑา  ชื่นพระทัย
9. นางสาวอภิญญา  พิมพะวะ
10. นางสาวอัจฉริยลักษณ์  อรบุตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
2. นายบุญกาญจน์  ร่มวาปี
3. นายชลภิวิชญ์  ศรีบุศยกุล