สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ขาขุนทด
 
1. นางระจิตตรา  ศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชชาภา  นิระพงษ์
 
1. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิริบุตร
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจธรรม
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชคันเนตร  ยุทธิกาล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีใส
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตวัน  แสงเจือ
2. นางสาววรินทร  สีลา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจธรรม
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
2. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันญาภรณ์  สายสอน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริบุตร
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
2. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์
 
1. นางบุหงา  วารินทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  สายกัน
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ทนนาดี
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  อามาตย์มนตรี
3. เด็กหญิงเปรมสิณี  แสนสี
 
1. นางวรรณา  สว่างแวว
2. นางรุจิรา  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ป้องกลาง
2. นางสาวจตุพร  ธิอัมพร
3. เด็กหญิงเพชรแก้ว  สุทธิอาจ
 
1. นางศรีสุดา นาถประนิล  คร็อกสเอ็ง
2. นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนัชชา  รัตนวงศ์
2. เด็กชายธีรเดช  ตาปนานนท์
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  ฐานะ
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นายจักรกฤช  หล้าชาญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เชคเชฟ
2. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
3. เด็กชายสุรเดช  อุ่นแก้ว
 
1. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
2. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ปฐม
2. เด็กชายวิทยา  วงศ์เอาะ
3. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  เหมหาญ
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  ชินทะวัน
2. นายวรเมธ  โสเพ็ง
 
1. นางศรีสุดา  นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาราสุ
2. เด็กหญิงญาณสิริ  ทินคราม
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทัศนิจ
4. เด็กหญิงปวิชญา  จันชมภู
5. เด็กหญิงวรัทยา  แซ่เหย่า
 
1. นางปริศนา  ชาประดิษฐ์
2. นางรัตถยา  แสงศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคตรทุมมา
2. เด็กหญิงชลิดา  บรรณการกิจ
3. เด็กหญิงบุญญธิดา  สุวรรณเขต
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรณการกิจ
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรประดา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ผิวบาง
4. เด็กหญิงปริมวรฎา  ตูมตั้ง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กางบุญเรือง
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤต  จารึกธรรม
2. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์พล
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  นนทะบุตร
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทบุตร
5. เด็กหญิงอรัญญิกา  จันทร์ศรีโคตร
 
1. นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์
2. นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดีสี
2. เด็กชายชนาธิป  สารบาล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โคกสี
4. เด็กหญิงประภานิช  ราชคำ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วบุญมา
 
1. นางลำพูน  จันทร์มาลา
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิริประภา  แก้วมะ
3. นางสาวอภัททรา  สายทอง
4. นางสาวอัญชลีกร  ศรีโคตร
5. นายโจเซพ  สินทา
 
1. นายบัญชา  ศิลาลัย
2. นางดวงใจ  แพงศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทะกิจ
 
1. นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุนันทยา  ศิริบุตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุราณสาร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรีร์นุช  คำสม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  หารประเสริฐ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  พรหมจันทร์
 
1. นางสุมาลี  กางบุญเรือง
2. นางสาวยุรฉัตร  สุวรรณเขต
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.3 ทอง 9 1. เด็กชายศุภากร  โคตรธรรม
2. เด็กหญิงอาริยา  ทวีไชย
 
1. นางประกายแก้ว  ปัญญารัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ  บุราณสาร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  อาษานอก
2. เด็กชายพีรดนย์  ปัตตะสงคราม
 
1. นางวีณา  มิตรยอดวงศ์
2. นางลัดดาวรรณ  โสโคกกรวด
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทร์ทะมา
2. เด็กชายภูพิรัฐ   โสภา
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา   ยุทธคราม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญารินดา  ตาปนานนท์
2. นายสถาพร  เผ่าผม
 
1. นางมณฑา  ยุทธคราม
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายอนุพงศ์  อารีย์
 
1. นางรุ่งฤดี  สุนารักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวทิพากร  ไชยเดช
 
1. นางโชติกา  คำน้อย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาวัช   ทะจรสมบัติ
 
1. นางสาวพรนิภา   อินธิจันทร์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวพิมลภา  คนิสาร
 
1. นางโชติกา  คำน้อย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   คำทองแก้ว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สารโพคา
 
1. นางรุ่งทิพย์   สุจริต
2. นางปริศนา   ชาประดิษฐ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลิตา  สุโพเพียง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  กาละรัตน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์สาวัง
2. นางลัดดาวรรณ  โสโคกกรวด
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปกครอง  ทอดสอดแสง
2. เด็กหญิงภดาชมัย  ทาทอง
3. เด็กชายภัทรพล  แก้วน้ำคำ
 
1. นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา
2. นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายกรวินท์  สีลา
2. เด็กชายจักรินทร์  สายบัว
3. เด็กชายณภัทร  งอยผาลา
 
1. นางรุ่งฤดี  สุนารักษ์
2. นางโสภิดา  ไชยทะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   เกษรมาลา
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ   รังษี
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปัญจรัก
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรพสิทธิ์   แดงมาก
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญา  ศิริ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุตินันท์  วงศ์อนุ
2. เด็กชายณัฐภัทร   ปัญจรัก
3. เด็กชายดลเทพ   ฉายะยันตร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์   พูลเพิ่ม
5. นายนราธร  ยืนยั่ง
6. เด็กชายนวินันท์  อย่างสวย
7. เด็กชายปฏิภาณ   รังษี
8. เด็กชายปริญญา   ประชานันท์
9. เด็กชายปิยะพันธ์  แป้นเหมือน
10. เด็กชายศราวุธ   บุราณสาร
11. เด็กชายศุภวิชญ์   เกษรมาลา
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเต็ม
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
2. นางสาวพัชนีวรรณ  ศรีเวียงธวัช
3. นายทินกร  ทันแล้ว
4. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะชล  วงศ์แก้ว
2. นายธนพนธ์   นาคพรหมมินทร์
3. นายพงศกร  สมบัติกำไร
4. เด็กชายภานุพงษ์  แสงกล้า
5. เด็กชายภูดินันท์    ทองสอดแสง
6. นางสาวสุกัญญา  พระเทศ
 
1. นางโชติกา  คำน้อย
2. นายรักพงศ์   บุญล้อม
3. นายวรุตม์   โคตรคำหาญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
 
1. นายสุรเชษฐ์   ทองเลิศ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงธันยพร  ผิวงาม
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  บุญสัทรา
 
1. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  สุโพเพียง
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองเลิศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. นางสาวสุกัญญา  พระเทศ
 
1. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   ไชยเวธ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  หลักหนองบัว
3. เด็กชายธิติวุฒิ  พรหมนอก
4. นายนันทพล  สมบูรณ์พร้อม
5. นางสาวปิยะธิดา  สังข์ทอง
6. นางสาวพัชราภรณ์  ทอนฮามแก้ว
7. นางสาวพัชรี  สวัสดี
8. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีลือสิทธิ์
9. นางสาววรัชยา  ภูฉายา
10. นางสาวอรวี  อัมกุล
 
1. นายธีรศักดิ์  ไชยทะ
2. นายรักพงศ์  บุญล้อม
3. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กชายชัยธวัช  สีลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์หาร
5. เด็กชายธราเทพ  บุญศรี
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
7. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
8. เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน
9. เด็กหญิงวิภารัตน์   พิกุลศรี
10. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
3. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
3. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขดี
4. เด็กหญิงนิภาพร  พรมโคตร
5. เด็กชายปริญญา  สารโพคา
6. เด็กหญิงพิมชนก  เดชพล
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุคนธนิยม
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพาชัย
9. เด็กชายไชยยานนต์  โอกระโทก
10. นายไตรภพ  สุขวัน
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณสน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
5. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
6. เด็กหญิงพันธ์ฑริกา  วงศ์รำพันธ์
7. เด็กหญิงวาสิตา  ผ่องศรี
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงวิมลภัทร  น้อยสุพรรณ
10. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
11. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
12. เด็กหญิงเจนจิรา  แหลมทอง
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางวรรณา  สว่างแวว
3. นางวรวรรณ  ใจไหว
4. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไพรีรนต์
3. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤาหาร
5. เด็กหญิงนิตยา   มะลิจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  พรมโคตร
7. เด็กหญิงพิมชนก  เดชพล
8. นางสาวรัตนาวดี  สุคนธนิยม
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
10. เด็กหญิงอังควิภา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
4. นางสาวฐิตาพร  แก้ววะระ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรประดา
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไพรีรนต์
4. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดพรม
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤาหาร
6. นางสาวนิภาพร  พรมโคตร
7. เด็กหญิงพิมชนก  เดชพล
8. นางสาวรัตนาวดี  สุคนธนิยม
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
10. เด็กหญิงอังควิภา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
4. นางโชติกา  คำน้อย
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิณฑ์สุดา  ทุมนันท์
 
1. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   หนองห้าง
2. เด็กหญิงชลลดา   บรรธร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หงษ์ทวี
 
1. นางลำพูน   จันทร์มาลา
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร    รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงชลลดา   โชติพินิจ
3. เด็กชายไชยานนต์   โอกระโทก
 
1. นางอุบลรัตน์   หล้าชาญ
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสอดแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  วารินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  จันตะเสน
 
1. นางสาวเกษมศรี  ศรีชาติ
2. นางสาวกนิษฐา  วารีย์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สีสุพล
2. เด็กชายสุรดิษ  ศิละลาย
 
1. นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
2. นายฐาปกรณ์  จันทร์วิเศษ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิงหนาท  แสงดี
2. เด็กชายเนรมิตร  จันทร์ชมภู
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ขันธวิชัย
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธุ์  ราชธา
2. นายสิงหนาท  แสงดี
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสกร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิกา  จันดีสี
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ขันธวิชัย
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  โคตรชา
2. เด็กชายวิริทธิ์  สารธะวงศ์
 
1. นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
2. นายนายอนุวัฒน์  สุขพอดี
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  ตาปนานนท์
2. เด็กชายสยมพล  แสนสุข
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เคนะ
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายพีรพล  สุนารักษ์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  โสภา
2. เด็กหญิงศศิธร  หวานจิต
3. เด็กหญิงไพริน  ลัดสุ
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายณรงศักดิ์   ปากดีสี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศิริจิตร
2. เด็กหญิงพรรัตน์  พิมพ์ศรีเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธะดาดิษ
 
1. นายบัณฑิต  ชิณเทศ
2. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์สาวัง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงณัฐรดาทิพย์  ทับทิม
3. เด็กหญิงธันยพร  เหง้าสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิมระพัตร์  สายมายา
5. เด็กหญิงวรินญา  ถาบุตร
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูมิลา
 
1. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
2. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
3. นางบุหงา  วารินทร์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ยศพล
2. เด็กหญิงดุจเดือน  พันธ์ชัย
3. เด็กหญิงธัญณิชา  สุวรรณเทน
4. เด็กชายธีรยุทธ   ศรียางนอก
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณเทน
6. เด็กหญิงแพรใจ  ผาริน
 
1. นางสุภรณ์  ทิพย์เนตร
2. นายทินกร  ทันแล้ว
3. นางสาวมัณฑนา  ชุมปัญญา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  หวานจิต
3. เด็กหญิงไพริน  ลัดสุ
 
1. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
2. นายธีรศักดิ์  ไชยทะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  ทุมไมล์
2. เด็กชายทิพยดา  ทิพย์โกมล
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สุโพธิ์ชัย
 
1. นางกุหลาบ  เปลรินทร์
2. นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณเขต
3. เด็กหญิงอรณิชา  เพียสุพรม
 
1. นางสุภรณ์  ทิพย์เนตร
2. นางสาวมัณฑนา  ชุมปัญญา
 
73 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตญา  พอสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะดามนต์
3. เด็กหญิงปาริณี  ป้องคำสิงห์
 
1. นางดวงใจ  พรมอินทร์
2. นางวชิราภรณ์  มาระมิ่ง
 
74 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กชายวิชญ์พล  ทูลฉลอง
 
1. นางนิระมัย  นิทัสนศาสตร์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณการ
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์  สุวรรณไชยรบ
 
1. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิยุทธ์  นามเดช
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติกวิน  ศรีโยธา
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โชติพานิช
2. นางสาวกัญญาณัฐ  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงกัญญารัฐ  โคตรประดา
4. นายกานต์  สุวรรณไชยรบ
5. เด็กชายกิตติกวิน  ศรีโยธา
6. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤาหาร
8. เด็กหญิงธนัชพร  คล่องแคล่ว
9. เด็กชายธานี  ยกไว้
10. เด็กหญิงธิมาพร  กัณหา
11. นายธีรภัทร  วงศ์อนุ
12. เด็กหญิงนิตยา  มะลิจันทร์
13. เด็กหญิงนิภาพร  พรมโคตร
14. นายบัญชา  พาชื่น
15. นายปฏิยุทธ์  นามเดช
16. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หล้าศรี
17. เด็กหญิงพนิดา  ป้องอัฐ
18. นายพรพิทักษ์  แสงกล้า
19. เด็กหญิงพิมชนก  เดชผล
20. เด็กหญิงพิสุดา  หอมเฮ้า
21. เด็กหญิงมินตรา  สืบสม
22. นางสาวรัตนาวดี  สุคนธนิยม
23. นางสาววริศรา  พุฒธรรม
24. เด็กชายศักรินทร์  ประชานันท์
25. เด็กหญิงศิรินภา  อุตทุม
26. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  จอมทะลักษณ์
27. เด็กชายสุทธิภัทร  พันธุ์สาย
28. นายอนุชิต  ธิมะสาร
29. เด็กชายเจษฎาศักดิ์  จุลบาท
30. เด็กหญิงไอริน  ศรีประชัย
 
1. นายธีรศักดิ์  ไชยทะ
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นายรักพงศ์  บุญล้อม
4. นายพีรพล  สุนารักษ์
5. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
6. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
7. นางสาวจิดาภา  วรรณสุนทร