สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัชญามินทร์  นามวงษ์
 
1. นางไพเราะ  สุเมผา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กชายญาณากร  แก่งตัน
 
1. นางเปล่งศรี  จิตธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัตร  เกาเกลี้ยง
 
1. นายประดิษฐ์  จิตธรรม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรินธร  สายบัว
2. เด็กหญิงชนาภา  ศรีพงษ์
3. เด็กชายชินวัตร  เกาเกลี้ยง
4. เด็กชายญาณากร  แก่งตัน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัพธานี
6. เด็กหญิงพาลินี  ถ้อยคำดี
7. เด็กหญิงมลธิดา  ศรีสกุล
 
1. นางเกศมณี  มาเจริญกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย  ประมาชิด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวดี  ทองเมือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัพธานี
3. เด็กหญิงพาลินี  ถ้อยคำดี
 
1. นางสาวรุจีวรรณ  สมจันทร์
2. นางพิฐชญาณ์  เรืองกิจวัฒนาพร