สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวีณา  แสนอุบล
 
1. นางพรทิพย์  คำทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุญญานุช  ศรีมี
2. เด็กหญิงวิมลมาล  โพธิราช
 
1. นางเอมอร  มาลาศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตนัยต์  สุวรรณแสง
2. เด็กชายพีรพล  หล้าหิบ
 
1. นายทิพากร  พงศ์สิทธืศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรณา  พันทะสา
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ภูธิจักร
 
1. นางเอมอร  มาลาศิลป์
2. นางสาวอรชา  ทัศน์บุตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สีสถาน
2. เด็กหญิงชนกานต์  สีสถาน
3. เด็กหญิงอภิญญา  สีสถาน
 
1. นางเอมอร  มาลาศิลป์
2. นางสาวอรชา  ทัศน์บุตร
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  นาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีมี
3. เด็กหญิงกุลฑีรา  สีสถาน
 
1. นางสุธิดา  ฮวดศรี
2. นางสาวนริศรา  ไชยรบ