สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์   จำปาวัน
2. เด็กหญิงปพัชญา   ขันแก้ว
3. เด็กหญิงปิยธิดา   จันทะลา
4. เด็กหญิงสุทาสินี   ธาตุทำเล
5. เด็กหญิงสุนิษา   สวัสดี
 
1. นางอุไรวรรณ   การุณ
2. นางจรีพร   บุตรโต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงบาณิศา   ไชยโคตร
 
1. นางอุไรวรรณ   การุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลอดแพง
 
1. นางศศิธร   อุปครราช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ยุตรินทร์
2. เด็กชายพีระวิชญ์   ธรรมจิตร
 
1. นางอุไรวรรณ   การุณ
2. นางชุติมาธตา   มะโนมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี   สุวรรรเพชร
 
1. นางชุติมาธตา   มะโนมัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา   โคตรจันทร์
2. เด็กหญิงมณีบุษย์   แก้วก่า
3. เด็กหญิงลลนา   นามสมบัติ
 
1. นางอุบลรัตน์   มุลิจันทร์
2. นางชุติมาธตา   มะโนมัย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11