สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงกรณ์ดนัย  โคกโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลพัชร  ภูมินอก
3. เด็กหญิงอัยวรรณ  มีสอน
 
1. นางสาวอลิสา  วรรณพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายธีร์วรา  กาจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธิโสภา
3. เด็กชายศุภกร  นามเดช
 
1. นางสาวอลิสา  วรรณพัฒน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีระนันท์  นินทะราช
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วมะ
3. เด็กหญิงศิริญญา  นามเดช
 
1. นางอ่อนศรี  จันทร์ไทย
2. นางสาวพัชรียา  ศรีเพียชัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญโสม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สุรัตน์
3. เด็กชายภัทรพล  ชูแก้ว
 
1. นายอุทัยวุฒิ  ไชยตะมาตย์
2. นางอ่อนศรี  จันทร์ไทย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัสสร   ขันอินทร์
2. เด็กหญิงศิรัญญา  นามเดช
3. เด็กหญิงสิริยาภร  มาสูง
 
1. นางสาวพัชรียา  ศรีเพียชัย
2. นางอ่อนศรี  จันทร์ไทย
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 7 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันทนี
2. เด็กชายวีระศักดิ์   พระสว่าง
3. เด็กชายอดิศักดิ์   เผาสุข
 
1. นางมารีรัตน์  สิงห์ชัย
2. นางสาวพัชรียา   ศรีเพียชัย