สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัชพล  เหลาทอง
2. เด็กชายไกรวิทย์    ผากงคำ
 
1. นายพิมล  สีหราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เหล่าสิงห์
2. เด็กชายนิรุต    สาธุชาติ
 
1. นายพิมล  สีหราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เหล่าสิงห์
2. เด็กชายอัษราวุธ    พั่วแดง
 
1. นายพิมล  สีหราช
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายอภัย
2. เด็กชายธนกฤต    สุมานัด
3. เด็กชายธนวัฒน์   สุดาชม
4. เด็กชายธนัชชา    ภูศรี
5. เด็กชายปัณนธร    บุญล้ำ
6. เด็กชายรพีภัทร    คำเพชร์
 
1. นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์
2. นางพิมพิกา  จันทร์ฤาชัย
3. นางสาวลพมณี  โสมนาม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงทานตะวัน    ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงนิพาดา    มาตะรักษ์
4. เด็กชายพงษ์วิษณุ   ยนต์พันธ์
5. เด็กชายพยัคภูมิ  ทัศพงษ์
6. เด็กหญิงสุชาดา    ขันธุพัฒน์
 
1. นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์
2. นางพิมพิกา  จันทร์ฤาชัย
3. นางศิริวรรณ  บุตรเพ็ง