สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุพรมมา
 
1. นายประวิทย์  อินหา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 16 1. เด็กชายกนกพล   ยืนนาน
 
1. นายประวิทย์  อินหา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายกนกพล  ยืนนาน
 
1. นายประวิทย์  อินหา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายกนกพล  ยืนนาน
2. เด็กหญิงจิตลดา  ไกรหาญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนมิ่ง
4. เด็กหญิงปัญญสิริย์  ธรรมสิทธิ์
5. เด็กชายยศกร  กาเผือก
6. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์เกลี้ยง
 
1. นางนงเยาว์  ฝุ่นเงิน
2. นางศิริพร  นามมะณี
3. นางสาวปิยนุช  อ่อนพุทธา
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีประโค
2. เด็กชายธีราพล  ชินฉัน
 
1. นางศิริพร  นามมะณี
2. นางระพีพรรณ  เกลี้ยงกลิ่น
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชไมพร  สมโภชน์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ชัยพยวน
 
1. นางระพีพรรณ  เกลี้ยงกลิ่น
2. นางศิริพร  นามมะณี