สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิวา  ปราบศัตรู
2. เด็กหญิงนริศรา  สีสนิท
3. เด็กหญิงพรทิวา  สุขจ่าง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงอรทัย  อุปรีย์
 
1. นางภัทยา  ปินะโต
2. นางพรณรง  เผ่าผม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. นายณัฐวุฒิ  สมณะ
 
1. นางวิไลพร  แซ่ตั้ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยธงยศ
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ศูนย์จันทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา  อัมพรทิศ
2. เด็กหญิงปิยพร  นาคพุ่ม
3. เด็กหญิงศิรัญญา  สุราราช
 
1. นางยุมาลี  ยะไวย์