สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวกวินนา  บุญยะสอน
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แสงชาติ
2. เด็กหญิงณัฐนันต์  กาดำ
3. เด็กชายภคพล  วันทยา
 
1. นางฉวีวรรณ  สายสุข
2. นางพริ้งพราย  พิชพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวกวินนา  บุญยะสอน
2. นางสาวธิดารัตน์  เกษมสุข
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ราชประสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสนารักษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  สารโภคา
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุขทวี
 
1. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
2. นายอุทัย  โคตรบัญชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รวมธรรม
2. เด็กหญิงธนัชชา  พรมวัง
3. เด็กหญิงนิศากร  วงมะลี
4. เด็กหญิงวาทินี  เรืองนุช
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  หอมจำปา
 
1. นางฉวีวรรณ  สายสุข
2. นางพริ้งพราย  พิชพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญาสิริ  สายสุข
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วงเวียน
 
1. นายอุทัย  โคตรบัญชา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 21 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินธิจักร์
2. เด็กชายอัคคเดช  ปะตะพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาชาติ
 
1. นางเกศราวดี  พรมวัง
2. นางสาวสะใบแก้ว  ฝ่ายระสาร