สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปณิดา  หันจางสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  โชติสนธ์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลยา  ตะวงค์
2. เด็กชายบอล  วงค์สามารถ
 
1. นางวารุณี  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายไมตรี  สีดาเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.81 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  แสนวิลัย
2. เด็กชายเจษฎา  สารบาล
 
1. นายอธิวัฒน์  แก้วลอดหล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร  สุดใจ
3. เด็กหญิงภคพร  สีมี
4. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยรบ
5. เด็กหญิงอรยา  คำโท
 
1. นางพัฒชรา  สุจริต
2. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 10 1. เด็กชายนัฐภูมิ  ทองใส
 
1. นางเทวา  กอทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงทักษอร  ตู้จันโท
2. เด็กชายภูวนนท์  รวมธรรม
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางเทวา  กอทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายชินวัตร  อุคำ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางสาวชลธร  เชื้อกุณะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พรมวัง
2. เด็กหญิงนริศรา  อุตสาหะ
 
1. นายอนวัช  พรมวัง
2. นายธงชัย  กาญจนะกัญโห
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุดใจ
2. เด็กชายนนธวัช  หายเคราะห์
3. เด็กหญิงปรารถนา  โคตรอาสา
4. เด็กหญิงรัชนิดา  ลือชาพูล
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมทอง
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางเทวา  กอทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พาคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  ลือชาพูล
3. เด็กหญิงปณิดา  หันจางสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์งาม
2. เด็กชายพิบูลศักดิ์  แสนวิลัย
 
1. นายอุทัย  โคตรบัญชา
2. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริหัตถ์
2. เด็กหญิงภควิมล  บุสภาค
 
1. นายอุทัย  โคตรบัญชา
2. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธนากรณ์  แก่นท้าว
2. เด็กชายปราโมทย์  ศิริหัต
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก่นท้าว
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นายอดุลย์  สายบุญครอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฉัตรวดี  สุพร
2. เด็กหญิงนิติญาพร  สายสุข
3. เด็กหญิงพนิดา  สีโอภา
 
1. นายอุทัย  โคตรบัญชา
2. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรชัย  โชติช่วง
 
1. นายอนวัช  พรมวัง