สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาพร  พิมภูคำ
2. เด็กหญิงอัยลดา  โยธายุทธ
 
1. นายธีระพงษ์  มุ่งชู
2. นางสาวสินจัย  ริกำแง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ลับลิพล
2. เด็กหญิงกมลชนก  รสกระจ่าย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงลลิตวดี  ชินบุตร
5. เด็กหญิงสุวิมล  สุรินทะ
 
1. นางนิภา  บุญไชยโย
2. นางนภา  มณีบู่
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ริกำแพง
2. เด็กชายศราวุฒิ  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวสินจัย  ริกำแง
2. นายไกรศร  พรมนิต