สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศิริพร   อัมวงศ์
 
1. นายสมปอง  อุดมลาภ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61.75 ทองแดง 16 1. เด็กชายจุลพงษ์  ทุ่งฝนภูมิ
2. เด็กชายนราวิชญ์  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงปภาวี  ปานนะพรม
 
1. นางวิไลวรรณ  ศุภมงคลศิริ
2. นางวิรัญกานต์  บุตรประชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทัย
 
1. นางวิไลวรรณ  ศุุภมงคลศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพรสวรรค์  บรรพตาธิ
 
1. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายรัก  ชูแก้ว
 
1. นางรถจนา  ศรีมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อรบุตร
 
1. นางรถจนา  ศรีมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณเวียง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ไปปอด
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูบุญ
4. เด็กชายปิยพันธ์  อินธิสิทธิ์
5. เด็กชายภากร  สานารินทร์
6. เด็กชายภูชิต  สายบุญขันธ์
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปรีแก้ว
8. เด็กหญิงศิริพร  อัมวงศ์
9. เด็กชายอภิวิชญ์  อัศวะภูมิ
10. เด็กหญิงอินทิรา  ดวงหล้า
 
1. นายสมปอง  อุดมลาภ
2. นางธนิษฐา  อุดมลาภ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิรชา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงอพิชญา  จงมีสัตย์
 
1. นางธนิษฐา  อุดมลาภ
2. นายสมปอง  อุดมลาภ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิวาพร  วิชาเดช
2. เด็กหญิงอนิตตา  อัศวะภูมิ
 
1. นางวิไลวรรณ  ศุุภมงคลศิริ
2. นางสาวมีนา  ประดับศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายธนกฤต  จิโรชรภัส
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวมุนินทร  สุวรรณเขตต์
2. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายพรสวรรค์  บรรพตาธิ
2. เด็กชายไชยเนตร  สุวรรณเวียง
 
1. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
2. นางสาวมุนินทร  สุวรรณเขตต์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนศักดิ์  พาชื่น
2. เด็กชายพิพรรธ  ปาระมี
 
1. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
2. นางสาวมุนินทร  สุวรรณเขตต์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายนราธิป  คำโสม
2. เด็กชายพีรภัทร  บุตรประสาน
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สัจจะเขตร์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
2. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายปฎิภาณ  วงอะนุ
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายปฎิภาณ  วงอะนุ
2. เด็กชายศรนรินทร์  ปานนะพรม
3. เด็กชายอนุพงษ์  ใบภักดี
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
2. นายคำปุน  เสนศรี