สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณเวียง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ไปปอด
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูบุญ
4. เด็กชายปิยพันธ์  อินธิสิทธิ์
5. เด็กชายภากร  สานารินทร์
6. เด็กชายภูชิต  สายบุญขันธ์
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปรีแก้ว
8. เด็กหญิงศิริพร  อัมวงศ์
9. เด็กชายอภิวิชญ์  อัศวะภูมิ
10. เด็กหญิงอินทิรา  ดวงหล้า
 
1. นายสมปอง  อุดมลาภ
2. นางธนิษฐา  อุดมลาภ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิรชา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงอพิชญา  จงมีสัตย์
 
1. นางธนิษฐา  อุดมลาภ
2. นายสมปอง  อุดมลาภ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายธนกฤต  จิโรชรภัส
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวมุนินทร  สุวรรณเขตต์
2. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายพรสวรรค์  บรรพตาธิ
2. เด็กชายไชยเนตร  สุวรรณเวียง
 
1. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
2. นางสาวมุนินทร  สุวรรณเขตต์