สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายรัก  ชูแก้ว
 
1. นางรถจนา  ศรีมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อรบุตร
 
1. นางรถจนา  ศรีมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิวาพร  วิชาเดช
2. เด็กหญิงอนิตตา  อัศวะภูมิ
 
1. นางวิไลวรรณ  ศุุภมงคลศิริ
2. นางสาวมีนา  ประดับศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายนราธิป  คำโสม
2. เด็กชายพีรภัทร  บุตรประสาน
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สัจจะเขตร์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
2. นายปิยะ  สุวรรณเขตต์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายปฎิภาณ  วงอะนุ
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายปฎิภาณ  วงอะนุ
2. เด็กชายศรนรินทร์  ปานนะพรม
3. เด็กชายอนุพงษ์  ใบภักดี
 
1. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
2. นายคำปุน  เสนศรี