สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายนพรัตน์   จันทะลา
 
1. นางกัญญา  นิยมธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   สาริบุตร
 
1. นางสาวแสงจันทร์   ชินมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชราภา   อินตุ้ม
 
1. นางกัญญา   นิยมธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวแสงจันทร์   ชินมา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   แสงคำ
2. เด็กหญิงธันยาพร   สุวรรณเพ็ชร
3. เด็กหญิงปณิดา  วรรณทัศ
4. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ   สาริบุตร
6. เด็กหญิงพกาวรรณ   ทองใบ
7. เด็กหญิงพรพิรุณ   บุญยอ
8. เด็กหญิงพลอยชมพู   เกิดน้ำใส
9. เด็กหญิงสุชชานันท์   สารีบุตร
10. เด็กหญิงสุพรรณษา   ตาลแก้ว
11. เด็กหญิงอาริษา   เขาสูงเนิน
12. เด็กหญิงแพรววนิต   สุวรรณเพ็ชร
 
1. นางมะลิวัลย์   อารีย์ถนอมวงค์
2. นางสาวแสงจันทร์   ชินมา
3. นางสาวแสงดาว   แก้วดวงสี
4. นางสุวภักดิ์  กาวี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หงษ์โรจนวิวัฒน์
2. เด็กชายณัฐกรณ์   ผาเขาบวช
 
1. นายชูชาติ   กาวี
2. นางสาวแสงดาว   แก้วดวงสี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายคมสันต์   สีแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา   วิเศษทรัพย์
3. เด็กหญิงมนต์สายชล   นนทะการ
4. เด็กหญิงสิรริยากร   สังขานศักดิ์
5. เด็กหญิงสุชาดา   จันทะยาลา
6. เด็กหญิงแพรวประกาย   แสนวงษ์
 
1. นางสุชาดา   ศิริโสม
2. นางแสงจันทร์   ชินมา