สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายศรัญญู   กุลวงค์
 
1. นางหนูพร   โฮมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   วาริคิด
2. เด็กชายธีรภัทร   พรมคำ
3. เด็กหญิงเกษรา   ตัดสืบ
 
1. นางหนูพร   โฮมวงศ์
2. นางประดุงจิตต์   ธิวะโต
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นวลอาสา
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมคำ
3. เด็กชายศรชัย   สุกทน
 
1. นางสาวจิราพร   พิศสุวรรณ
2. นางสาวจุรีพร  อิ้มพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 4.78 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรเชษฐ์  นวนอาสา
2. เด็กชายสิทธิโชค    นวนอาสา
 
1. นางสาวสุกานดา   พลท้าว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ   นวนอาสา
2. เด็กหญิงชลดา  นวนอาสา
3. เด็กหญิงนฤมล   นวนอาสา
4. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญปาก
5. เด็กหญิงสาวิตรี   ไพคำนาม
 
1. นางสาวนิตยา    หิรณรมย์
2. นางสาวอนุสรา   เรือริรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กชายภูวดล   สุจริต
2. เด็กหญิงวราลักษณ์   วาริคิด
 
1. นางสาวนิตยา   หิรณรมย์
2. นางธิดาดาว  วะชุม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาวลี   วิชางาม
 
1. นายบุญรัตน์   กลยนี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา   นวนอาสา
 
1. นายบุญรัตน์   กลยนี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วาริคิด
 
1. นายบุญรัตน์   กลยนี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ชนะพันธ์
 
1. นายมโนมารถ   ผ่องแผ้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายสุรศักดิ์   แสนปากดี
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนปากดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา   นาทะยัพ
 
1. นายอาทิตย์   อุ่นใจ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายศรัญญู   กุลวงค์
 
1. นายอาทิตย์   อุ่นใจ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  วงค์จันทร์
2. เด็กชายวีระพล  หุนติราช
3. เด็กชายอัษฏาวุธ   นวลอาสา
 
1. นางหนูพร   โฮมวงศ์
2. นายอดุล   บาลลา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี   ไพคำนาม
2. เด็กชายสุรศักดิ์   แสนปากดี
3. เด็กชายอรรคเดช   นวนอาสา
 
1. นายวีระวรรติ   สาขา
2. นายบุญรัตน์   กลยนี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา   เขิมสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   เมืองแทน
3. เด็กหญิงบุรพร   นวนอาสา
 
1. นางวารุณี   อัคพิน
2. นายอดุล   บาลลา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   วาริคิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   นวนอาสา
3. เด็กหญิงณัฐริกา    นาทะยัพ
 
1. นางวารุณี   อัคพิน
2. นายอดุล   บาลลา
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กชายชญานันท์   นวนอาสา
2. เด็กหญิงมุธิตา   สุพร
3. เด็กชายรุ่งโรจน์   นวนอาสา
 
1. นางทันสมัย   นามโคตร
2. นางภัทรา   แก้วก่า
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายวารินทร์   สุดาชม
2. เด็กชายอนันต์   นวนอาสา
3. เด็กชายโชคชัย   นวนอาสา
 
1. นายวีระวรรติ   สาขา
2. นายบุญรัตน์    กลยนี