สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตธิดา  นนทะบุตร
2. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐญา  เซียงฑา
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงดลนภาวรรณ  นวนสีแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสิรม
3. เด็กหญิงนุชนาถ  นะธิศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา  แหวนแก้ว
5. เด็กหญิงอินทุอร  อารีย์
 
1. นางสุภาพร  ศิริดล
2. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. นางสาวเมษา  หว่าหลิง
2. นางสาวเอ็มอร  ศิริขันธ์
 
1. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย
2. นายอิสระ  พรมสาขา ณ สกลนคร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรันดา  สันต์วรนาท
2. เด็กชายพัชกฤษ์  บุญสาร