สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตธิดา  นนทะบุตร
 
1. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาดา  เพลียแก่นแก้ว
 
1. นายจิราวัฒน์  จิรกุลทวีวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 15 1. เด็กชายชนกานต์  วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงปรีญาพร  สมวงค์
 
1. นางสาวอรรวรรณ  ปริตวา
2. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกรณ์   ไชยมหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสุข
3. เด็กหญิงขวัญตา  มาตรวันนา
4. เด็กหญิงจิดาภา   แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงชนาพร   แสนอุบล
6. เด็กหญิงชรินทิพย์   ศรีโสดา
7. เด็กหญิงณัฐชุดา  กรุณานำ
8. เด็กหญิงณัฐญา  เชียงทา
9. เด็กชายณัฐวัตร   มุกดา
10. เด็กชายทศพร   โสภารักษ์
11. เด็กชายทศพล  กลางนา
12. เด็กหญิงธนิษฐา   จารึกธรรม
13. นายนัฐพงศ์  ชมภูกา
14. เด็กหญิงนารีรัตน์   สันต์วรนารถ
15. เด็กหญิงนิรชา  นิ่มเปีย
16. เด็กหญิงนิรันดา   สันต์วรนารถ
17. เด็กหญิงพรนภัส   ชมพูกา
18. เด็กชายพลกฤษ์   ตะยะธรรม
19. เด็กหญิงพลอยพรรณา  พิมพ์สุตะ
20. เด็กชายพัชกฤษ์   บุญสาร
21. เด็กหญิงพัฒลัดดา  วงชาลี
22. เด็กชายพันธวัช   ทีฆะสุข
23. เด็กหญิงพิมพิกา   ยินดี
24. เด็กชายพุฒิพงศ์   ประสพศรี
25. เด็กหญิงภัทลดา  ผาสุข
26. เด็กชายภูชิต  สีลารักษ์
27. เด็กชายภูมิภัทร   ทิวพิมาย
28. เด็กหญิงมณีวรรณ   จารึกธรรม
29. นายยุทธพงษ์   ไทยพรหมทัต
30. เด็กชายรชานนท์  ต้นสาย
31. เด็กหญิงลักษิกา   ยินดี
32. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองธรรม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์บุตตะ
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ศรีสวรรค์
35. เด็กชายอธิปัตย์  อ่อนเอี่ยม
36. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่อนเอี่ยม
37. เด็กชายอนิวัตร   ศรีภักดี
38. เด็กหญิงอนุธิดา   แสนสุด
39. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญลือ
40. เด็กหญิงอารียา   เวชกามา
 
1. นายชูเกียรติ   ศิริดล
2. นายสไกร   ศรีพรหมษา
3. นายจิราวัฒน์   จิรกุลทวีวัฒน์
4. นางชุติมณทน์   รินทะชัย
5. นางสุภาพร   ศิริดล
6. นางมะลิวรรณ   ศรีพันธ์
7. นางสาวมาลีพร   ด้วงโต้ด
8. นางสาวอรวรรณ   ปริตวา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลอยพรรณา  พิมพ์สุตะ
 
1. นายสไกร  ศรีพรหมษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรชา  นิ่มเปีย
 
1. นายสไกร  ศรีพรหมษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวเมษา  หว่าหลิง
 
1. นายสไกร  ศรีพรหมษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันกมล   นันทวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชนะพรม
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ยันตะพันธ์
4. เด็กชายจรัสพงศ์   แสงกล้า
5. เด็กหญิงจิราวัลย์   ทองทา
6. เด็กหญิงชลธิชา   โซ่เงิน
7. เด็กชายชัยวัฒน์   สีลารักษ์
8. เด็กหญิงณธิดา   พราหมณ์น้อย
9. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   รหัส
10. เด็กชายณัฐพล  ศรีสวรรค์
11. เด็กชายณัฐพล   แสนภพ
12. เด็กชายธนันชัย   ภาคะ
13. เด็กหญิงนภัสรา   แสงกล้า
14. เด็กหญิงนันทวรรณ   ศรีแก้ว
15. เด็กชายบัณฑิตย์  อารีย์
16. เด็กหญิงปัญญาดา   ภูผู้
17. เด็กหญิงพรรณิภา   ทรายทอง
18. เด็กชายพัชรพล   ลาไป
19. เด็กหญิงพันณิตา   สุขรักษา
20. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญสาร
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ชินจักร
22. เด็กหญิงภัคธิมา   แสงเขียว
23. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมุภา
24. เด็กชายภูพิพัฒน์   สืบเพ็ง
25. เด็กหญิงมลทิชา   แหวนแก้ว
26. เด็กหญิงมุทิตา   รักจันทร์
27. เด็กหญิงรัตนากร  พลกอง
28. เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทะรถ  ลัดดาวรรณ จันทะรถ
29. เด็กหญิงวรัญญา   สายสิงห์
30. เด็กหญิงวริศรา  คล่องแคล่ว
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำปาทัศน์
32. เด็กหญิงศศิประภา   จงรักชอบ
33. เด็กหญิงสริตา   สารมานิตย์
34. เด็กหญิงสุกัญญา   เผ่าหอม
35. เด็กหญิงสุชานันท์   จันทะรถ
36. เด็กหญิงสุธินันท์  บุปผาลัย
37. เด็กหญิงสุธีกานต์   แหวนแก้ว
38. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศิริขันธ์
39. เด็กหญิงอารีนา   อมรแก้ว
40. เด็กหญิงเกวลิน  โซ่เงิน
 
1. นายชูเกียรติ  ศิริดล
2. นายสุรพันธ์   ยินดี
3. นางมะลิวรรณ   ศรีพันธ์
4. นายอิสระ   พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา
6. นายธเนศ   ขุราษี
7. นางสุภาพร  ศิริดล
8. นางสาวมาลีพร   ด้วงโต้ด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติกรณ์   ไชยมหา
2. เด็กหญิงขวัญตา  มาตรวันนา
3. เด็กหญิงจิดาภา   แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงชนาพร   แสนอุบล
5. เด็กหญิงชรินทิพย์   ศรีโสดา
6. นายชัยมงคล   เดชเดิม
7. เด็กหญิงณัฐญา   เชียงทา
8. เด็กชายณัฐวัตร   มุกดา
9. เด็กชายทศพร   กลางนา
10. เด็กชายทศพล  กลางนา
11. เด็กหญิงธนิษฐา   จารึกธรรม
12. นายนัฐพงศ์   ชมภูกา
13. เด็กหญิงนารีรัตน์   สันต์วรนารถ
14. เด็กหญิงนิรชา   นิ่มเปีย
15. เด็กหญิงนิรันดา   สันต์วรนารถ
16. เด็กหญิงพรนภัส   ชมพูกา
17. เด็กชายพลกฤษ์   ตะยะธรรม
18. เด็กชายพัชกฤษ์   บุญสาร
19. เด็กหญิงพัณพัสสา  จำใบรักษ์
20. เด็กชายพันธวัช   ทีฆะสุข
21. เด็กหญิงพิมพิกา   ยินดี
22. เด็กชายพุฒิพงศ์   ประสพศรี
23. เด็กหญิงภัทลดา   ผาสุข
24. เด็กหญิงภานุมาศ   แสงกล้า
25. เด็กชายภูชิต   สีลารักษ์
26. เด็กชายภูมิภัทร   ทิวพิมาย
27. เด็กหญิงมณีวรรณ   จารึกธรรม
28. นายยุทธพงษ์   ไทยพรหมทัต
29. เด็กชายรชานนท์   ต้นสาย
30. เด็กหญิงลักษิกา   ยินดี
31. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองธรรม
32. เด็กหญิงวาสนา   ทบด่านกลาง
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ศรีสวรรค์
34. เด็กชายอธิปัตย์   อ่อนเอี่ยม
35. เด็กชายอธิวัฒน์   อ่อนเอี่ยม
36. เด็กหญิงอนุธิดา   แสนสุด
37. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญลือ
38. เด็กหญิงอารียา   เวชกามา
39. เด็กหญิงเนตรอักษร  แหวนแก้ว
40. นายเอกรินทร์   หึกขุนทด
 
1. นายชูเกียรติ   ศิริดล
2. นายสไกร   ศรีพรหมษา
3. นายธนวัฒน์   ศรีพันธ์
4. นางสุภาพร   ศิริดล
5. นางมะลิวรรณ   ศรีพันธ์
6. นางสาวมาลีพร   ด้วงโต้ด
7. นางชุติมณทน์   รินทะชัย
8. นางสาวอรวรรณ   ปริตวา
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสวรรค์
2. เด็กชายธีระภัทร  เผ่าหัวสระ
3. เด็กชายบัณฑิตย์  อารีย์
4. เด็กหญิงปรีญาพร  สมวงค์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูนุภา
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พลกอง
7. เด็กหญิงวรศรา  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงสุธินันท์  บุบผาลัย
9. เด็กชายสุพรรณภูมิ  ศิริขันธ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  โซ่เงิน
 
1. นางสาวอรรวรรณ  ปริตวา
2. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา
3. นายจิราวัฒน์  จิรกุลทวีวัฒน์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  โคกยะสุพรม
2. เด็กชายทศพล  กลางนา
3. นายทศพล  กลางนา
4. เด็กชายพลกฤษ์  ตะยะธรรม
5. เด็กหญิงพัฒลัดดา  วงค์ชาลี
6. เด็กชายพัศกร  หัตถะดล
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองธรรม
8. เด็กหญิงศศิกานต์  โสภาพันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์บุตตะ
10. เด็กชายอนิวัตร  ศรีภักดี
 
1. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ปริตวา
3. นายจิรวัฒน์  จิรกุลทวีวัฒน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สันต์วรนาถ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ยินดี
3. เด็กชายภาดล  แสงสี
 
1. นายธนวัฒน์  ศรีพันธ์
2. นางมะลิวรรณ  ศรีพันธ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวกุลธิดา  โสภาพันธ์
2. นางสาวจินตนา  อุตมะชะ
3. นางสาวปทุมวดี  สีดาดาร
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสนสุด
2. นางสาวนันทิรา  รับขวัญ
3. นางสาววรรณฤษา  แซ่จ๋าว
 
1. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย
2. นายชูเกียรติ  ศิริดล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  กงชัยยา
2. เด็กหญิงวริศรา  คล่องแคล่ว
3. เด็กชายเกวลิน  โซ่เงิน
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงจินตนา  อุตมะชะ
3. เด็กหญิงปทุมวดี  สีดาดาน
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงนลัทพร  ทาทอง
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ประการแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิลา
3. เด็กหญิงเมธาวี  กลางนา
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายก้องภพ  โสภิพันธ์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  มุ่งหมาย
3. เด็กชายเจษฏา  เหมะกุล
 
1. นายจิราวัฒน์  จิรกุลทวีวัฒน์
2. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา