สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมาก
2. เด็กชายธีรพงศ์  หลงมาดี
3. เด็กชายนราวิชญ์  เต้าทอง
4. เด็กชายปัญญา  ภักดีวงษ์
5. เด็กชายพรรณกร  มโนวัลย์
 
1. นายคำสิงห์  พิบูลภักดี
2. นายสุพจน์  แสนแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายคเชนทร์  สกุลเดช
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีชุมพล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไวยารัตน์
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรีชุมพล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายจรุวัฒน์  วรรณแสง
2. เด็กชายจักรภัทร  ศิลาวงค์
 
1. นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง
2. นางสาวกมลชนก  ศรีชุมพล