สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    พลศักดิ์ขวา
 
1. นางพรนิภา   เทพิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทองเงิน
2. เด็กชายชนาธิป   พรมสิทธิ์
3. เด็กชายภีรภัทร   จิกจักร
 
1. นางประกายแก้ว  จันทร์นามวงค์
2. นายนัฐพร  การุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิดา   ทองเงิน
2. นางสาวอภัสชา   เรืองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คำพิทูล
 
1. นางประกายแก้ว   จันทร์นามวงค์
2. นายณัฐพร   การุญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวนุจชรินทร์  พลศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   วงศ์กาฬสินธ์
3. เด็กหญิงภีรกานต์  ทองเงิน
4. เด็กหญิงมินธิดา  กุลราช
5. เด็กหญิงสิริสิน   หอกล่าง
 
1. นางประกายแก้ว    จันทร์นามวงค์
2. นายพงศกร    นนธิราช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลนิชา   อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คำพิทูล
 
1. นางประกายแก้ว   จันทร์นามวงค์
2. นายสมพงค์   พรหมส่วน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงสุดา   วงค์พรม
 
1. นายสมพงค์   พรหมส่วน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์   โพธิ์เพชร
2. เด็กหญิงพรทิพย์   โสภาพ
 
1. นางทิพวรรณ   กิณเรศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุทธ   นพรัตน์
2. เด็กหญิงธยานี   จันทร์นามวงค์
3. เด็กชายปฏิภาณ   ศรีหาจันทร์
 
1. นางพนอม   แก้วก่า
2. นางพรนิภา   เทพิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศตวรรษ   เรืองสวัสดิ์
2. นายสกลเพชร    ศรีบุญยัง
3. นายอนุพงค์   ศรีลาอ่อน
 
1. นายสมพงค์   พรหมส่วน
2. นายพงศกร  นนธิราช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทองเงิน
2. เด็กชายคณิศร   นนธิราช
3. เด็กชายจารุพันธ์    โสภาพ
4. เด็กชายนนทชัย   ทองรังษี
5. เด็กชายภานุวัฒน์   แซ่ซื้อ
6. เด็กชายศักดิ์ชัย   ก้อนแพง
 
1. นางทิพวรรณ   กิณเรศ
2. นางฐานิตา   แพงดวงแก้ว
3. นางสาวรัชนี   ศรีพรหม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์    เจริญรัตน์
2. เด็กชายพรเทพ   เทพวงค์ษา
3. เด็กชายเจตน์   จุลนีย์
 
1. นายพงศกร   นนธิราช
2. นายสมพงค์   พรมส่วน
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพนา   สุรินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   แสนไชย