สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทองเงิน
2. เด็กชายชนาธิป   พรมสิทธิ์
3. เด็กชายภีรภัทร   จิกจักร
 
1. นางประกายแก้ว  จันทร์นามวงค์
2. นายนัฐพร  การุณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลนิชา   อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คำพิทูล
 
1. นางประกายแก้ว   จันทร์นามวงค์
2. นายสมพงค์   พรหมส่วน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงสุดา   วงค์พรม
 
1. นายสมพงค์   พรหมส่วน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุทธ   นพรัตน์
2. เด็กหญิงธยานี   จันทร์นามวงค์
3. เด็กชายปฏิภาณ   ศรีหาจันทร์
 
1. นางพนอม   แก้วก่า
2. นางพรนิภา   เทพิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศตวรรษ   เรืองสวัสดิ์
2. นายสกลเพชร    ศรีบุญยัง
3. นายอนุพงค์   ศรีลาอ่อน
 
1. นายสมพงค์   พรหมส่วน
2. นายพงศกร  นนธิราช