สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวนุจชรินทร์  พลศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   วงศ์กาฬสินธ์
3. เด็กหญิงภีรกานต์  ทองเงิน
4. เด็กหญิงมินธิดา  กุลราช
5. เด็กหญิงสิริสิน   หอกล่าง
 
1. นางประกายแก้ว    จันทร์นามวงค์
2. นายพงศกร    นนธิราช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์   โพธิ์เพชร
2. เด็กหญิงพรทิพย์   โสภาพ
 
1. นางทิพวรรณ   กิณเรศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทองเงิน
2. เด็กชายคณิศร   นนธิราช
3. เด็กชายจารุพันธ์    โสภาพ
4. เด็กชายนนทชัย   ทองรังษี
5. เด็กชายภานุวัฒน์   แซ่ซื้อ
6. เด็กชายศักดิ์ชัย   ก้อนแพง
 
1. นางทิพวรรณ   กิณเรศ
2. นางฐานิตา   แพงดวงแก้ว
3. นางสาวรัชนี   ศรีพรหม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์    เจริญรัตน์
2. เด็กชายพรเทพ   เทพวงค์ษา
3. เด็กชายเจตน์   จุลนีย์
 
1. นายพงศกร   นนธิราช
2. นายสมพงค์   พรมส่วน
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพนา   สุรินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   แสนไชย