สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชมพูนุช   อำภัยศรี
2. เด็กหญิงนันท์ฐิญาภรณ์   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรณิพา   โพธ์พรหม
4. เด็กหญิงสุมาริณี   บุญมาก
5. เด็กหญิงอัณชณิกา   เครือพันธ์
 
1. นางมณีรัตน์   สมหมาย
2. นางสาววันวิสา   จันทวัตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนาถติยา   พิมชาลี
2. เด็กหญิงรติมา   จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กันธฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา   แก้วนารี
5. เด็กหญิงสุมิตา   ทนันใจ
 
1. นางสาวสุคนธ์ปิยา   ลับภู
2. นางกิตติยา   ผาเงิน