สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงรติมา   จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กันธฤทธิ์
 
1. นางกิตติยา   ผาเงิน
2. นางสาววันวิสา   จันทวัทร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุทธิวรรณา
2. เด็กชายซิปไปร์   สาสิงห์
3. เด็กหญิงอลิตา  ทนันใจ
 
1. นางสาวสุคนธ์ปิยา    ลับภู
2. นายสฤษดิ์   ฝุ่นเงิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.53 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิพรหม
 
1. นายวีรวัฒน์  ศรีพอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิพรหม
 
1. นายวีรวัฒน์  ศรีพอ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายซิปไปร์   สาสิงห์
2. เด็กหญิงนาถติยา   พิมชาลี
3. เด็กหญิงสุมิตา   ทนันใจ
 
1. นางสาววันวิสา   จันทวัทร
2. นางสาวคนธ์ปิยา   ลับภู
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80.72 ทอง 11 1. เด็กชายชายอัศนี   โยธชัย
 
1. นายเดชา  มงคลมะไฟ
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  กรณีย์
 
1. นายวีรวัฒน์  ศรีพอ
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายพลพล  ต่ายผา
 
1. นายวีรวัฒน์  ศรีพอ