สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจกว้าง
 
1. นายปณิธาณ  ภูเวียงแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.1 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจกว้าง
 
1. นางอุดร  ฝ่ายขันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรามล  สงวนพหม
 
1. นางอุดร  ฝ่ายขันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายศุภอรรถ  พาทอง
 
1. นายปณิธาน  ภูเวียงแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ภูตาคม
2. เด็กชายภานุวัชร์  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายศักดิ์ชาย  สุราชา
 
1. นายปณิธาน  ภูเวียงแก้ว
2. นางอุดร  ฝ่ายขันธ์