สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดโสดา
3. เด็กชายสหรัฐ  อุดมลาภ
 
1. นางกัลยกร  ซาซุม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงนริศรา  เกษรมาลา
3. เด็กหญิงรัตนพร  มูลเพ็ญ
4. เด็กหญิงอริสา  แก้ววิเชียร
 
1. นางปณิดา  เทศประสิทธิ์
2. นางสำราญ  สีลาวงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงฉัตรมาดา  รักษากุมาร
 
1. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม