สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาภรณ์   มลศิล
 
1. นางอ่อนศรี  คนขยัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายทิพย์
2. เด็กหญิงวิไลพร  สุมาโท
3. เด็กหญิงโชติกา  รัตนดี
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางกัลยกร  ซาซุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายชินกร  สายมายา
2. เด็กหญิงชุติมาพร  ไชยทองพันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  บัวรินทร์
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มลศิล
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางเจริญสุข  ไสยกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธิตะพันธ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สิสมบุญ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ติมินทร
4. เด็กหญิงสุชาวดี  โทบุตร
5. เด็กหญิงอารียา  ป้องสีดา
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นายสมพงษ์  สมบูรณ์พร้อม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวกัลยารัตน์  นาคราช
2. นายจักรพงษ์  บุตรจันทร์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  มลศิล
4. นางสาวพิมนิภา  คิดโสดา
5. นายสหรัฐ  อุดมลาภ
 
1. นางกัลยกร  ซาซุม
2. นางเจริญสุข  ไสยกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.4 ทอง 15 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  โทบุตร
2. เด็กหญิงพรชนก  สายมายา
 
1. นางเกษแก้ว  พันธ์วงศา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  บ่อแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกิดในวงศ์
3. เด็กหญิงอัญญานี  อุดมลาภ
 
1. นางสุระภา  ศรีทอง
2. นางปณิดา  เทศประสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชญาภา  แสงเพชร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  หางสลัด
 
1. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หางสลัด
3. เด็กหญิงมัณฑิรา  ไชยทองพันธ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะแพน
5. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  คำหล่า
6. เด็กหญิงอรพินธ์  บ่อแก้ว
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นายทวีศักดิ์  ระหา
3. นางกัลยกร  ซาซุม
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมาพร  สมใจ
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงรสกร  บุตรจันทร์
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
2. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มลศิลป์
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นางวิลาวัณย์  เกษทองมา
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิช  พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เหาะเหิน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยทองพันธ์
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางสำราญ  สีลาวงค์