สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พรหมวิชัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำซองเมือง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิธรรม
 
1. นางสาวสุรัตนา  อินทับ
2. นางสาวปรียานุช  บุญเหลื่อม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สูตรไชย
 
1. นางสาวศิวพร  สิทธิพา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลนิภา  สุนทร
2. เด็กหญิงปลิตา  นามประมา
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ภูพันธ์มี
 
1. นางสิริรัตน์  เจริญวงศ์
2. นางสาวศิวพร  สิทธิพา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพคันธี
2. เด็กหญิงนันทิดา  พรมโกฎ์
 
1. นางสาวปรียานุช  บุญเหลื่อม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ดาวเศรษฐ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สูตรไชย
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
2. นางสาวสุรัตนา  อินทับ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายวรเมธ  สูตรไชย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุนทร
 
1. นางกุลนิดา  โคตรหาชัย
2. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงศ์ภาคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุนทร
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
2. นายธีระวุฒิ  สูตรไชย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์ภาคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
3. เด็กชายสุนิสา  สุนทร
 
1. นายธนชาติ  ชาติเทวัญ
2. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน