สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ดาวเศรษฐ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สูตรไชย
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
2. นางสาวสุรัตนา  อินทับ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายวรเมธ  สูตรไชย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุนทร
 
1. นางกุลนิดา  โคตรหาชัย
2. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงศ์ภาคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุนทร
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
2. นายธีระวุฒิ  สูตรไชย
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์ภาคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  สุนทร
3. เด็กชายสุนิสา  สุนทร
 
1. นายธนชาติ  ชาติเทวัญ
2. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน