สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงยุภากร   พรหมโสภา
 
1. นางรุ่งนภา   มุลฑา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลดา   สำเภารอด
 
1. นางสาวนันทา   ศรีอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิรานันท์   โคตรสละ
 
1. นางมลิวัลย์   บัวอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แสงบุราณ
 
1. นางสาวนันทา   ศรีอาจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายประดิษฐ์  สุริยมาตร์
 
1. นางสาวนุชรา  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงดรัลพร  สุพะมูล
2. เด็กหญิงปรวี  พ่อไชย์
3. เด็กชายเดย์  เหล็กแข็ง
 
1. นางสาวญาณุตม์  โคตรพันดร
2. นางสาวนุชรา  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก   คุณอุ่น
2. เด็กหญิงจิราพร   ศรีสอาด
3. เด็กหญิงจิราพัชร   มาตรราช
4. เด็กหญิงณัชชา   เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงวงษ์วลี   ชนพงษ์
6. เด็กหญิงสุชานันท์   วงศ์คำจันทร์
7. เด็กหญิงสุมาลี   พรมสุขันธ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเสนา
9. เด็กหญิงอารียา   แซ่อุ้ย
10. เด็กหญิงโสภิตนภา   แสนสุข
 
1. นางเปรมฤดี   กาญบุตร
2. นางประคอง   พลหาญ
3. นางมลิวัลย์   บัวอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   พรรณศรี
 
1. นางสาวเตือนใจ   พรหมสุขันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพกาวรรณ   บุตรตัดสิน
 
1. นางสาวอริศรา   สอนไชยา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลดา   วิลาจันทร์
 
1. นางเตือนใจ   พรหมสุขันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลนันท์  พรหมโสภา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยทุม
3. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรตัดสิน
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
2. นางรุ่งนภา  มุลฑา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบัติศรี
2. เด็กหญิงชลดา  บุรานนท์
3. เด็กชายภาคภูมิ  รอดเพชร
 
1. นางมัชฌิมา  แสงชาติ
2. นางสาวอริศรา  สอนไชยา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มอาราม
 
1. นางสาวอริศรา  สอนไชยา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิณธิรา  เข็มงามดี
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงอารยา  เฉลิมชาติ
 
1. นางมัชฌิมา  แสงชาติ
2. นางสาวนันทา  ศรีอาจ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ฝ่ายรีย์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เกิดผล
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  หนุนภักดี
2. เด็กหญิงนิดานุช  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางมัชฌิมา  แสงชาติ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรานุช  มิยะกรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตย์  แสงสุวรรณ
 
1. นางมัชฌิมา  แสงชาติ