สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐฑิชา  ศรีชาแอน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ธรรมไทยทิพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  แสงเทพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุปชัย
2. เด็กหญิงทิพรัตย์  วิพาวินค์
3. เด็กหญิงปรารถนา  ฤทธิธรรม
 
1. นายประหยัด  ภาวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กชายกัญญาพัชร  อำพันดี
2. เด็กหญิงนิพาดา  กรุณานำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สมนาค
4. เด็กหญิงมลธิตา  แสงลี
5. เด็กหญิงหฤทัย  บุญสร้าง
 
1. นายประหยัด  ภาวงศ์
2. นายสมจิต  สุนารักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 21 1. เด็กชายดัสกร  กรุณานำ
2. เด็กชายยศพัฒน์  พลศรี
3. เด็กชายอัยการ  อานนท์
 
1. นายสิริชัย  พาวงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐพล  สองสี
2. เด็กชายธีระศักดิ์  กติการ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาติสุข
 
1. นางสาวสิริยา  พาคำ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาชิตะ  กติการ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำภูแสน
 
1. นางมยุรี  พูลศิลป์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชนะ  บุญญะใบ
2. เด็กชายสัณห์พิศ  จองระหงษ์
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  ลับภู
 
1. นายสมจิต  สุนารักษ์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 6 1. เด็กชายเตชสิทธิ์  ลับภู
 
1. นายสมจิต  สุนารักษ์