สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำจันทร์
 
1. นางวราพร  สนิทรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.05 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  นามเดช
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์สมคอย
3. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบัณฑิต
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สัตถาผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา
3. เด็กหญิงอรทัย  ใสเย็น
 
1. นางสาวชิดกมล  ปาปะโข
2. นางวราภรณ์  ศรีปรางค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุตมะ
 
1. นางวรังคณา  รบอุดงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประภา
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายตรัยคุณ  เทียนนาวา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โครตวิชา
 
1. นางมัตติภา  อุปทอง
2. นางวงศ์เทวัญ  จันทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงชไมพร  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เหิมหอม
 
1. นางสาวอรทัย  คำมุลตรี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบัณฑิต
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  สมนาม
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประทุมมาศ
3. เด็กชายวงศกร  แววศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  สายทวี
2. นางอุษณีย์  ภูศรีฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูสิทธิ์  คำขวา
 
1. Mr.ROMELITD  CAMBA
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  นาโพธิ์ตอง
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  สอนสมนึก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวคำ
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  วิชัย
5. เด็กหญิงรมิตา  แสงลี
6. เด็กหญิงวรรณิษา  กาจหาญ
7. เด็กหญิงสุธิดา  เติมสุทา
8. เด็กหญิงอศัลยา  ผดุงศักดิ์ภักดี
 
1. นางสาวปิยาพัชร  ชินจักร
2. นางสาวมนัชญา  ชินจักร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยะสาร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เติมสุทา
3. เด็กชายชฎายุ  หะไว
4. เด็กหญิงทรงพร  จันทาวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิวะรินทร์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. เด็กชายปัณณวรรธ  นามสาขา
8. เด็กหญิงภรัณยา  สิงห์ทอง
9. เด็กชายภูชิต  โคกฉวะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สมบูรณ์พร้อม
11. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เวียงสงค์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์
2. นางอัญชลีวรรณ  พรหมจารีย์
3. นางศิริธร  สกลธวัฒน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์หาญ
 
1. นายอัณณพ  จรรยาเพศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลคู
2. เด็กหญิงสินเจริญ  อุปจันทร์
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สาระด่วน
2. นางสาวกมลมาศ  พลสีลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  นามบุรี
2. เด็กชายธิติณัฐ์  มณีนพ
 
1. นายภานุพล  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวินดา  พงษ์อดุลยสุข
2. เด็กหญิงพลอยชฎา  ศรีเครือดง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสนอุบล
 
1. นางวราพร  สนิทรัมย์
2. นางสาวกมลมาศ  พลสีลา
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงช่อจงกล  จงกลณี
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ปิดสายะตัง
3. เด็กชายอติวิชญ์  ทระคำไพ
 
1. นางสาวกัลยาณี  บุพศิริ
2. นางแต้ม  เชื้อตาเคน
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฐพร  ธิติวุฒิกุล
2. เด็กหญิงพลับพลึง  นำสงค์
3. เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วกัลยา
 
1. นางนิตยา  วารินทร์
2. นางวิลาวัลย์  วงษาไชย