สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิตติยา  ปัญญา
2. เด็กหญิงอดิลักษณ์  ทะลา
3. เด็กหญิงอารยา  นินละผาย
 
1. นางนิยะดา  อินทรเกษม
2. นางสุภาพร   หงษ์ชูตา
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงณิชนาถ  แดนรักษ์
2. เด็กชายภูดิศ  ไชยสาคร
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เมืองมุงคุณ
 
1. นางรัตดาวัน  จันทศรี
2. นางศมนนันท์  ธารานุกูล
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงสภานัน   วงศ์เพ็ญ
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา