สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แสนเภา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  อ่อนจันทร์
 
1. นางปรารถนา  บุตรอุดม
2. นายสุวรรณ  บุตรอุดม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพงศ์  อาจหาญ
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทันยศ
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  เหมะธุลิน
3. เด็กหญิงอดิลักษณ์  ทะลา
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางจุไรวรรณ  พัฒน์มะณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทะลา
 
1. นางจันทิพา  นรสาร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพรีรนต์
 
1. นายสุวรรณ   บุตรอุดม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสสน   ชินพลชาย
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวีย์   อินหนอง
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์   รัตนสมบัติ
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สวัสดิ์พันธ์
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพานัน   แก้วหลักคำ
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ชินพลชาย
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรวัช   นามนู
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   บุญประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติชัย  ผงผาย
3. เด็กหญิงชลธิชา   สุขสัย
4. เด็กชายณัฐพงศ์   เหล็กเพชร
5. เด็กชายธนายุทธ์   กันหาป้อง
6. เด็กหญิงปิยธิดา   จอมประมาณ
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  แสนราช
8. เด็กชายสุรวัช   นามนู
9. เด็กหญิงอภิรตา   อัศวบริรักษ์กูล
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
2. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
3. นายเกชา  ยิ่งยืน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงอภิรตา  อัศวบริรักษ์กูล
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 20 1. เด็กหญิงวริศรา  ดัดผ่อง
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   จันทศรี
2. เด็กหญิงชลดา   โสภิรักษ์
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นายเกชา  ยิ่งยืน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ม่วงจำปา
2. เด็กหญิงศิรประภา  สระแก้ว
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นายเกชา  ยิ่งยืน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกลพรรณ   ทันสมบัติ
2. เด็กหญิงนิตติยา   ปัญญา
3. เด็กหญิงวัชรีพร   จันทาอ่อน
 
1. นางนิยะดา   อินทรเกษม
2. นางสุภาพร   หงษ์ชูตา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัลญา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ป้องคำแสน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสเพ็ง
 
1. นางนิยะดา   อินทรเกษม
2. นางสุภาพร   หงษ์ชูตา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  กุมภิโร
2. เด็กชายวัชรพล  เพียลาด
3. เด็กชายวัชระ  นาใจดี
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางจุไรวรรณ  พัฒน์มะณี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายนันธชัย   นันธิเสน
2. เด็กหญิงพีรดา   เวียงแก
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์   อุตตะมี
 
1. นางสุภาพร   หงษ์ชูตา
2. นางนิยะดา   อินทรเกษม
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ตุ้ยศักดา
2. เด็กชายปาราเมศ  ชาคำลอด
 
1. นางจิราภรณ์  ด้วงประสิทธิ์
2. นางกันยา  เทศประสิทธิ์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายธันวา  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายปรเมศว์  ยมโคตร
3. เด็กหญิงวรัญญา  มหาพรหม
 
1. นางนิยะดา  อินทรเกษม
2. นางสุภาพร  หงษ์ชูตา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกร มะโหรี  มะโหรี
2. เด็กชายปรเมศวน์ ยมโคตร  ยมโคตร
3. เด็กชายภานุวัฒน์ พรรื่นเริง  พรรื่นเริง
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางทรรศนีย์  สุระโคตร
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล พิศหวงค์  พิศหวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์ สมบูรณ์พร้อม  สมบูรณ์พร้อม
3. เด็กชายพิฑุรย์ ผ่องแผ้ว  ผ่องแผ้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางศิริกานต์  อาจหาญ