สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  คำวิเชียร
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสวัสดิ์
3. เด็กชายโรจนศักดิ์  ทินนา
 
1. นางสาวดาราวัลย์  วงศ์ประทุม
2. นางสรัลพร  จันทร์งาม
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนิสร  ผันผ่อน
2. เด็กชายพรรษกร  บุรานนท์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดวงหล้า
 
1. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
2. นางสรัลพร  จันทร์งาม
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
2. เด็กหญิงนันทินี  ไชยแสง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
2. นางสรัลพร  จันทร์งาม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดวงมาล
3. เด็กหญิงวนิดา  สุริยมาตร์
 
1. นางสรัลพร  จันทร์งาม
2. นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมไธสง