สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเมธาวัธ  สาเกตุ
 
1. นางสาวเพ็ญสว่าง  อ่อนคำหล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนโชติ  ละศรีจันทร์
2. เด็กชายระพีภัทร  สมบัติดี
 
1. นายรัตติชัย  เจริญไชย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายธนกฤต  โทสวนจิตร
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  บำรุงวงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  แพงศรี
 
1. นางวารุณี  สาตะรักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพร  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กชายกิตติภพ  ขุมเงิน
3. เด็กชายทศพร  นามวงษา
4. เด็กชายนันตชัย  ชัยนา
5. เด็กชายนันธกานต์  นาดี
6. เด็กชายวิชิตชัย   สอนสมนึก
 
1. นายมีนา  แช่มชื่น
2. นางสาวจารุสิริ  บุญรักษา
3. นางอุษาวดี  พรหมดีราช