สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุริโย
3. เด็กหญิงณัฐมน  แสงลี
4. เด็กชายธีปกร  เจริญชัย
5. เด็กหญิงศภากร  เมืองขันธ์
 
1. นายพีระวัฒน์  จันทร์ภัทรภณ
2. นางสาวลิตานนท์  เดชโฮม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิภักดิ์
2. เด็กชายชนะชล  ปั่นสูงเนิน
3. เด็กชายนฤเบศ  งามงอน
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ดาริรัมย์
5. เด็กหญิงภัทราพร  พิพัฒน์กุล
6. เด็กหญิงมุฑิตา  หวังอ้อมกลาง
7. เด็กหญิงสภัสรา  นพเก้า
8. เด็กชายอิสระ  ภูคองตา
9. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วไกรษร
10. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  โพธิ์พรม
 
1. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
2. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
3. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกฤต  ตรีพัฒน์
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พรรณขาม
3. เด็กหญิงอาฑิติยา  สมบุตร
 
1. นางสาวลิตานนท์  เดชโฮม
2. นางสาวจริญญา  นาคะอินทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายธนัฐกร  นันทราช
2. เด็กชายศรัณย์  ยางธิสาร
3. เด็กชายสรวิ  คำภูมี
 
1. นายชรินทร์  ที่พักบ้านโจด
2. นายเรืองเดช  ภาวงค์
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธีระโชติ  จำปาเล็ก
 
1. นายสุธาวัช  นวลอึ่ง
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายจิรเมธ  พวงประดิษฐ์
 
1. นายสุธาวัธ  นวลอึ่ง
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลุนวงค์
 
1. นายสุราวัช  นวลอึ่ง