สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุจจิรา   ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงวรนุช    ใจมนต์
3. เด็กหญิงเบญญาภา    พรมคำ
 
1. นางลดาวัลย์  สุวรรณเทน
2. นางดวงสมร  เหลาราช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายธนธัส   หงษ์คำมี
2. เด็กชายสุชิน   จงใจ
 
1. นายรวินทร์    เดชราช
2. นายนราธิป   ไชยรักษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายธนาทรัพย์  จันทวงค์
2. เด็กหญิงภัครจิรา  นนตะเเสน
 
1. นายภาณุพงษ์  จงใจ
2. นายรวินทร์  เดชราช