สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษพร  สุจริต
 
1. นายบรรจง  สมพมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริโรจน์  บุญจริง
 
1. นายประยูร  สาขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงนาฏชนก  ธิวะโต
 
1. นายประยูร  สาขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กชายปิยทัศน์  นามม่อง
 
1. นางวิไลลักษณ์  จันฤๅไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนิพิฐ  มาตราช
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  มาตราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ยะมุงคุณ
2. เด็กชายศิวัฒน์  แดงลีท่า
3. เด็กหญิงสิริกร  ทุมคำแก้ว
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มาตราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์ชนก  ประดา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนสองชั้น
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางทัศนีย์  อำพลพงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  ทุมคำแก้ว
 
1. นายพลายศักดิ์  กิิณเรศ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี
2. เด็กหญิงยังหนี  ลิม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์นามวงค์
 
1. นางสาวศิริจินดาา  ศรีไทย
2. นางพิชรดา  อุตรนาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไม้พิมาย
2. เด็กหญิงฐิติณัฐฏ์  ราชบุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิเศษ
4. เด็กหญิงนบชฎา  อุปพงษ์
5. เด็กหญิงเขมิสรา  ดิษพันลำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จรรยานุวัฒน์
2. นางทัศนีย์  อำพลพงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาป้อง
2. เด็กหญิงคุรุวาร  จุลณีย์
3. เด็กหญิงธนัชชา  อินทร์ตา
4. เด็กหญิงธีร์จุฑาพร  แก่นท้าว
5. เด็กหญิงศกุนตลา  กางทอง
 
1. นายรวินทร์  เดชราช
2. นายสิทธิโชค  อุปพงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนัส  ติกาพันธุ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์   พรมสันเทียะ
4. เด็กชายธราเทพ  รักษาแสง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทธแสง
6. เด็กชายนรากรณ์  สมแสน
7. เด็กชายนราธร  แก้วก่า
8. เด็กหญิงนวนันท์  กางทอง
9. เด็กชายพงศพัศ  คำสีเขียว
10. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์   นวลสิงห์
11. เด็กชายศิริโรจน์  บุญจริง
12. เด็กชายศิวัฒน์   แดงลีท่า
13. เด็กหญิงสุทินันท์  ไชยปัญหา
14. เด็กหญิงสุมิตรา  สุนันธรรม
15. เด็กชายสุรนาท  นนทนาท
16. เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์
17. เด็กชายอภิวัฒน์    สีหาคม
18. เด็กหญิงอาจารี  มหานิล
19. เด็กหญิงอิศศรารักษ์  สุทธิสุวรรณ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จิตจักร
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสมคิด  บาลนาคม
3. นางมยุรี  พองพรหม
4. นางดวงสมร  เหลาราช
5. นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษนันท์  พุทธมาตย์
2. เด็กหญิงชนินาถ  โคตรแพง
3. เด็กชายชินวัตร  ไวยาประโคน
4. เด็กชายทรรศวิน  เสือประโคน
5. เด็กหญิงนัชชา  จันฤๅไชย
6. เด็กหญิงนัฐธิดา  แก้วสอนดี
7. เด็กชายบรรณวิช  บัญญาภู
8. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมารมย์
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  นารินรักษ์
10. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทองนิวัน
11. เด็กหญิงรุจรดา  หอมชื่น
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมแสน
13. เด็กชายวุฒินันท์  แก้วก่า
14. เด็กชายศุภกร  วะดีศิริศักดิ์
15. เด็กหญิงอติกานน์  วงศ์อุดม
16. เด็กชายอักษรัณย์  หลวงปราบ
17. เด็กชายอัจฉรริยาชัย  การีชุม
18. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาขา
19. เด็กชายไตรภพ  เกตุอุดม
20. เด็กหญิงไปรยา  โพนพันธุ์
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นายบรรจง  สมพมิตร
3. นางสาวอัจฉรา  สาราช
4. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
5. นางปิยะภา  เกตวงษา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ขันธพัฒน์
2. เด็กชายปฏิภาณ  เสงี่ยมงาม
 
1. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี   ขันธพัฒน์
2. นางลิขิต    สุวรรณรงค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กชายวรนิพิฐ  มาตราช
 
1. นางศิรนุช  สุทธิอาคาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนันท์ชนก  ประดา
 
1. นางศิรนุช  สุทธิอาคาร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาฏชนก  ธิวะโต
 
1. นายรวินทร์   เดชราช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนรากรณ์  สมแสน
 
1. นางศิรนุช    สุทธิอาคาร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนินาถ  โคตรแพง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสอนดี
3. เด็กหญิงนวนันท์  กางทอง
4. เด็กหญิงนัชชา  จันฤๅไชย
5. เด็กหญิงรุจรดา  หอมชื่น
6. เด็กชายรุจิรัตน์  สมแสน
7. เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์
8. เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์อุดม
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย
3. นางสาวอัจฉรา  สาราช
4. นายบรรจง  สมพมิตร
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณัน  พุทธมาตย์
2. เด็กชายธราเทพ  รักษาแสง
3. เด็กชายนรากร  สมแสน
4. เด็กชายนราธร  แก้วก่า
5. เด็กหญิงนวนันท์  กางทอง
6. เด็กหญิงนัฐธิดา  แก้วสอนดี
7. เด็กชายบรรณวิทย์  ปัญญาภู
8. เด็กหญิงปราณเปรียว  ปฐ,วีกานต์
9. เด็กหญิงปริฉัตร  นิลอนันต์
10. เด็กชายพงศพัศ  คำสีเขียว
11. เด็กหญิงรุจรดา  หอมชื่น
12. เด็กชายสุรนาท  นนทนาท
13. เด็กหญิงอริชา  พาพันธ์
14. เด็กหญิงเสวลักษณ์   จิกจักร
15. เด็กชายไตรภพ  เกตุอุดม
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสาวอัจฉรา  สาราช
3. นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย
4. นายบรรจง  สมพมิตร
5. นางสมคิด  บาลนาคม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาสุข
2. เด็กหญิงอัญชลีวัลย์  งอสอน
 
1. นายภาณุพงษ์  จงใจ
2. นายรวินทร์   เดชราช
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว    ทองแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา    สัพโส
3. เด็กหญิงวราภรณ์    พลศักดิ์ขวา
 
1. นางกฤติกา  ไชยรา
2. นางสาวมะลิดา  ประทุม
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงศศิปวีร์  ไชยเชษฐ์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กางทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริเวช
2. นางลัสดาวดี  มะลิทอง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีไทย
2. เด็กชายกิตติโชติ   สิงห์ครุฑ
3. เด็กชายปกรพัฒน์   ปาหนูเวช
 
1. นางสาวศิริจินดา   ศรีไทย
2. นางดวงสมร  เหลาราช
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายนฤดล  กัญญาโพธิ์
2. เด็กหญิงสุดารรัตน์  หิ้วพงศ์
 
1. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
2. นางทัศนีย์  อำพลพงษ์
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หินสอ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  เหลาแตว
 
1. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
2. นางลิขิต  สุวรรณรงค์