สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65.68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชูพรรณ  พลเศษ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแก้ว
3. เด็กหญิงอาธิญดา  สายสุพันธ์
 
1. นางวิมลลักษณ์  ชีพแสนกัลณ์
2. นายพีรวิชญ์  สีสานอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โภคทรัพย์
2. เด็กชายศศิกากาญน์  สาครเจริญ
 
1. นางวราพร  เฉยฉิว
2. นางละออง  วงศ์กระจ่าง