สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ไชยคำนวณ
 
1. นางนภาพร  มูลสุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงญานิศา  สงคราม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ธรรมวันนา
 
1. นางฉวีวรรณ  นูพิมพ์
2. นางเกษร  สายคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  โภคทรัพย์
 
1. นางสุกัญญา  ศรีระวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงลลิตา  พิมพ์โพสาคาม
 
1. นางสุกัญญา  ศรีระวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนสุทธิิ
 
1. นางอนงค์  วงศ์กระจ่าง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กองทรัพย์
 
1. นางอนงค์  วงศ์กระจ่าง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงมลฑน์กาญจน์  เหล่าอุดม
 
1. นายกฤษดา  ไตรยขันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงอารยา  สงค์กาผัน
 
1. นายกฤษดา  ไตรขันธ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณา  ธรรมวันนา
2. เด็กชายชนาธิป  หลักทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   หันจางสิทธิ์
4. เด็กชายพรชัย  เทพวงศ์ษา
5. เด็กชายศักดิ์กมล  ภูบุญศรี
6. เด็กชายอนุวรรตน์  บุญพร้อม
 
1. นายอนุชิต  วงศ์กระจ่าง
2. นางละออง  วงศ์กระจ่าง
3. นางนภาพร  มูลสุวรรณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่านแผ้ว
2. เด็กหญิงศิรัยาดา  ภูวงศ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ระวันสุ
4. เด็กหญิงอัญมณี  วรรณศรี
5. เด็กหญิงอาธิญดา  สายสุพันธ์
6. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์กระจ่าง
 
1. นางวิมลลักษณ์  ชีพแสนกัลป์
2. นางจันทร์ฉาย  ยืนนาน
3. นายพีรวิชญ์  สีสานอก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันสุดา  จันทะไทย
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ยอดจันทร์
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มาละอินทร์
 
1. นางมยุรา  ศิริหัตถ์
2. นายทองพันธ์  ศิริหัตถ์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐธิดา  ขุมเหล็ก
2. เด็กหญิงวนัชพร  สงคราม
3. เด็กหญิงวิภานันท์  แสนสวาท
 
1. นางเกื้อกูล  พงษ์บรรณสสร
2. นางสาวรัชนก  อินาลา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีงาม
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แคใหญ่
3. เด็กหญิงนิจวิภา  เมืองพราม
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ตาแสง
5. เด็กชายยงวิทย์  โสกัณทัต
6. เด็กชายวรวิทย์  พาลี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยืนนาน
2. นางสุมารีย์  สุวรรณโคตร
3. นายพีรวิชญ์  สีสานอก
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  เมฆวัน
2. เด็กชายปัญญาวุธ  แซ่กัว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรน้อย
 
1. นางกุลนาถ  สาขามุละ
2. นางเกื้อกูล  พงษ์บรรณิสสร