สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  มังกาย
 
1. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภร   ศรีบูรณ์
2. เด็กชายนันทวัธน์  จันทรเสนา
3. เด็กหญิงอภิสรา  วรรณพัฒน์
 
1. นางบ่อแก้ว  ศรีสุข
2. นางลำดวน  เริ่มรักษ์