สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงตติยา  สารโภคา
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ราชบุดดี
 
1. นายครองศักดิ์  ขาวขันธ์
2. นายพิทักษ์  มาตราช
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  การะจักษ์
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  จันทร์ศรีโคตร
3. เด็กชายณรงศักดิ์  แก้วดวงสี
4. เด็กชายวันชัย  พรหมปัญญา
5. เด็กชายอัมรินทร์  การะจักษ์
 
1. นางสาวประภาพร   ลีลาชัย
2. นายเหรียญชัย  จันทร์ศรีโคตร
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัชวาลย์  การะจักษ์
 
1. นางสาวประภาพร   ลีลาชัย
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวาลย์  การะจักษ์
 
1. นางสาวประภาพร   ลีลาชัย
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมนิดา  โทนา
2. เด็กชายราชพฤกน์  เพลาวัน
 
1. นางญาณิศา  ดวงสีทอง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวาลย์   การะจักษ์
 
1. นางสาวประภาพร   สีลาชัย
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธนากร  การะจักษ์
2. เด็กชายภานุรุจ  ขันทอง
 
1. นางจิราพร  ไชยมาศ