สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามประมา
 
1. นางอุไร  ศูนย์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรจิรา  โอฐวิจิตร
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนนท์ธิชา  พ่ออามาตย์
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพลาวัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายมาลา
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  พ่ออามาตย์
2. เด็กหญิงศิริกร  โต่งตาล
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 1. นายเอกภพ  นาทันดร
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชุติมา  นามแสงโคตร
2. นายวีระพล  นามแสงโคตร
3. นางสาวอรจิรา  โอฐวิจิตร
 
1. นางอุทัย  นาจรูญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภัทรพล  ตามประสี
2. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นางสาวอุทัย  นาจรูญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนะชัย  สุนทร
2. เด็กชายอภิชัย  แสงสุพรรณ
 
1. นางสาวอุทัย  นาจรูญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลนิชา  สง่าวงศ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปุรานนท์
3. เด็กชายพรไพศาล  สำราญพัด
4. เด็กหญิงสิริพร  สาคะเรช
5. เด็กชายเทพทักษิณ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงลี
2. นางปิ่นแก้ว  คารภูมี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงธมกร  กิติพิศาลกุล
2. เด็กชายธีระพล  ตอจับต้น
 
1. นางปิ่นแก้ว  คารภูมี
2. นางราตรี  พรหมพินิจ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 5 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โคตรสระ
2. เด็กหญิงธิดา  ศรีราชเหล่า
 
1. นายวิวรรธน์  คุณศักดิ์
2. นางปิ่นแก้ว  คารภูมี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชาพร  โต่งตาล
2. เด็กชายเอกรินทร์  สารีโพธิ์
 
1. นายอภิชาติ  แสงลี
2. นางปิ่นแก้ว  คารภูมี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. นางสาวกรรณิกา  สำราญพัฒน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  โพนสัม
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  โต่งตาล
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. นายธีระชาติ  ไชยวงค์
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธราดล  ไตรทิพย์
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายชยากร  ตอจับต้น
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณา  สมโภชน์
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายชยากร  ตอจับต้น
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรนิภา  ต้นประทุม
 
1. นายทองปาน  นันทราช
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวิทย์  นันธิเสน
2. เด็กชายสุรชัย  พิลาหลวง
 
1. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
2. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายกิตตินันท์  ชารัมย์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ขวัญยืน
 
1. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกรวิทญ์  ตามประสี
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  คุณคำ
 
1. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
2. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายนภัสกร  เนตรรักษ์
2. เด็กหญิงพิชชากร  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
2. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณวภิญโญ  นามแสงโคตร
2. เด็กชายปวริศ  สาคะเรช
 
1. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ตามประสี
2. เด็กชายสรศักดิ์  สำราญพัด
 
1. นายวิษณุพงศ์  จันทมงคล
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. นายธนากร  นันธิเสน
2. นายนันทกร  พิจารย์
3. นายสมบูรณ์  สายมาลา
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงลี
2. นางราตรี  พรหมพินิจ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. นางสาวภัสดา   จันทร์โคตรเเก้ว
2. นางสาวศิรินัดดา  ตอจับต้น
3. นางสาวสิริรัตน์  โต่งตาล
 
1. นายทองปาน  นันทราช
2. นางสาววราภรณ์  แสงลี