สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนัณธิดา  มองเพชร
2. เด็กหญิงณัชยา  ทิพย์สุวรรณ์
3. เด็กชายวศิน  เขียนดี
4. เด็กหญิงศรัญญา  ชารีพร
5. เด็กหญิงอนงลักษณ์  ชาระวงศ์
 
1. นางรัชนีกร  อ้วนแก้ว
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์มาลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิด์เดช  สอนสุราษฎร์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   สร้อยพาน
3. เด็กชายวริศร์พงศ์   ชาระวงศ์
4. เด็กหญิงสมฤดี    ไกยะ
5. เด็กหญิงอารยา   แก้วหล้า
 
1. นางรัตติยา   พร้อมสิ้น
2. นางรัชนีกร   อ้วนแก้ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยศรี
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกันหา
 
1. นางรัตติยา  พร้อมสิ้น
2. นางนิตยา  วงศ์ละคร